Feliratkozás a merfoldyachting.hu hírlevelére

Általános Szerződéses Feltételek – frissítve 2020 – a megkötött Utazási Szerződésekhez

 

amely létrejött egyrészről a MÉRFÖLD YACHTING Kft. (székhely- és levelezési cím: 1118 Budapest, Ratkóc utca 17. I/3.; iroda címe: 1012 Budapest, Márvány u. 17. IV. szint; telefonszám: (06 1) 2252260; faxszám: nincs; e-mail cím: info@merfoldyachting.hu; adószám: 12847549-2-43; cégjegyzék szám.: 01-09-706326 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; bankszámlaszám: 11991102-02914033; az engedélyező, nyilvántartást vezető, szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály (volt Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal) 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., telefonszám (06 1) 4585500, faxszám (06 1) 4585847, www.mkeh.gov.hu; bejegyzési szám: U-000791; vagyoni biztosíték 2020-ban: Európai Utazási Biztosító Zrt.: 1132 Budapest, Váci út 36-38., telefonszám (06 1) 4523313, faxszám (06 1) 4523312, e-mail cím: ugyfelszolgalat@eub.hu; biztosítási kötvény szám: KT-KE-433-20191115; területi hatály: egész világ), mint utazásszervező (továbbiakban: Utazásszervező)

 

másrészről ………………………………………………….. (számlázási név és cím), mint Utas (a továbbiakban: Utas), Utazásszervező és Utas a továbbiakban együtt, mint Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

 

1.pont: Irányadó jogszabályok.

 

A Mérföld Yachting Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv utazási szerződésekről szóló rendelkezései (Ptk. 6:254.§), az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Kormányrendelet rendelkezései (a továbbiakban: R.), valamint az Mérföld Yachting Kft. és az Utas között létrejövő egyedi utazási szerződésben foglaltak az irányadók.

 

Utazásszervező kijelenti, hogy a felkínált utazási szolgáltatások összeállítása R. értelmében vett utazási csomag. Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti Utast. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében Utazásszervező a felelős. Utazásszervező a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Utas által megfizetett pénzösszegeket visszatérítse. Utas jogosultságait R. tartalmazza.

 

2.pont: A szerződés létrejötte.

 

Az utazási szerződés az Utas(ok) és a Mérföld Yachting Kft. között az utazási szerződés aláírásával, vagy a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg megfizetésével, vagy jogi személyek esetében az utazás írásos megrendelésének átadásával egyidejűleg jön létre. Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell minden a szerződés létrejöttéhez szükséges nyilatkozatot, melyeket R. meghatároz.

 

Ha az Utas nem személyesen jár el az utazási szerződés létrehozásakor (jelentkezik, fizet be előleget, ír alá utazási szerződést), úgy teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) a Mérföld Yachting Kft. felé az Utas (megbízó) és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét – legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (az Utas) válik. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos – birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót a megbízónak (Utasnak) haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó – a Mérföld Yachting Kft-t ért, illetve annak oldalán felmerülő – károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.

 

3.pont: Az utazási szerződés tartalma.

 

Az utazási szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:

 

 1. a) a szerződést kötő felek adatait,
 2. b) az Utas által megrendelt szolgáltatást,
 3. c) a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét,
 4. d) a szolgáltatást nyújtó megjelölését,
 5. e) adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást,
 6. f) a szolgáltatásnak a szervezési díját is magában foglaló díját (a továbbiakban: a szolgáltatás díja), forintban meghatározva,
 7. g) a szolgáltatás díjában nem bennefoglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj,) forintban meghatározott összegét,
 8. h) az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, továbbá annak megfizetése rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetőségére vonatkozó megfelelő tájékoztatást,
 9. i) annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel a Mérföld Yachting Kft. a vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött,
 10. j) az arra való figyelemfelhívást, hogy az Utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását haladéktalanul köteles közölni az utazásszervezővel és a helyszíni szolgáltatóval.
 11. k) ha a Mérföld Yachting Kft. közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó tájékoztatást, a vonatkozó nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabály megjelölésével.

 

4.pont: Úti okmányok beszerzése.

 

A kiutazáshoz szükséges világútlevél, és az esetlegesen szükséges vízum/ok beszerzéséről az Utas gondoskodik. Az utazásszervező az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatja az Utast, az őt terhelő adatszolgáltatási kötelezettségekről, pl. személyzeti jegyzék (crew list) és az ezzel kapcsolatos határidőkről. A határidők elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, valamint ennek felmerülő költségeiért az Utas tartozik felelősséggel.

 

5.pont: Az Utas által fizetendő teljes díj.

 

Az Utas által fizetendő teljes díj – eltérő kikötés hiányában – magában foglalja az Utas által igénybe vett szolgáltatások díját, és magában foglalja a szervezési díjat is, továbbá a külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (pl. különösen üdülőhelyi díj) forintban meghatározott összegét.

 

6.pont: Az Utas által fizetendő teljes díj befizetésének határideje.

 

Az utazási szerződés megkötésekor az Utas az általa fizetendő részvételi díj legfeljebb 40 %-át – kivéve ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a Mérföld Yachting Kft. -re – köteles megfizetni. Az Utas által fizetendő teljes díj fennmaradó összegének megfizetésére az Utas az utazás megkezdése előtti 15. (tizenötödik) napig köteles, kivéve, ha az egyedi utazási szerződés másképp rendelkezik. Az egyedi szerződésben megadott fizetési határidő azonban nem lehet korábban, mint az utazás megkezdése előtti 30. nap (harmincadik), kivéve ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.

 

Amennyiben a megadott időpontig az Utas nem egyenlíti ki a teljes fizetendő díjat, úgy a Mérföld Yachting Kft. külön értesítés nélkül eláll a szerződéstől. Az Utas ez esetben köteles a Mérföld Yachting Kft. -nek a jelen Általános Szerződési Feltételek 7. pontjában rögzített kötbért – az ott szabályozott módon és mértékben – a Mérföld Yachting Kft.  írásbeli felhívására megfizetni.

 

A Mérföld Yachting Kft. az Utas által fizetendő teljes díj befizetése ellenében „részvételi jegyet” (board pass vagy voucher) és „útra-indító információt” ad át az Utasnak, melyet a hajóra szállás megkezdése előtt a hajótulajdonosnak, vagy képviselőjének be kell mutatni.

 

7.pont: Az Utas által fizetendő kötbér (bánatpénz).

 

Ha az Utas a foglalást követően az utazását az utazás megkezdése előtti 30 (harminc) napon túl lemondja, vagy egyéb nem a Mérföld Yachting Kft. -nek felróható okból nem vesz részt az utazáson, a szolgáltatási díj 50 %-át tartozik kötbér címén megfizetni kivéve, ha az egyedi utazási szerződés másként rendelkezik.

 

Ha az Utas a foglalást követően az utazását az utazás megkezdése előtti 30 (harminc) napon belül lemondja, vagy egyéb nem a Mérföld Yachting Kft. -nek felróható okból nem vesz részt az utazáson, a szolgáltatási díj 100 %-át tartozik kötbér címén megfizetni.

 

A Mérföld Yachting Kft. jogosult az őt megillető fenti összegeket az Utas által bármilyen jogcímen megfizetett pénzösszegből történő levonásra és megtartásra. Amennyiben az Utas által befizetett összeg nagyobb, mint a Mérföld Yachting Kft. -t megillető kötbér, úgy az összeg az Utasnak haladéktalanul visszajár. Amennyiben az Utas által befizetett összeg nem fedezi a Mérföld Yachting Kft. -t megillető összeget, úgy a különbözetet az Utas a lemondás közlésétől, illetve a közlés elmaradása esetén az igénybe nem vett utazás megkezdésének időpontjától számított 5 (öt) napon belül köteles megfizetni.

 

8.pont: Az Utas által fizetendő teljes díj módosítása.

 

A Mérföld Yachting Kft. az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 (harminc) nappal a szolgáltatási díjat felemelheti az alábbi okból:

 

– deviza – a Mérföld Yachting Kft. közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása miatt.

 

9.pont: Engedményezés.

 

Az Utas az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott feltételeknek. Az engedményezésről az Utas haladéktalanul köteles a Mérföld Yachting Kft. -t tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.

 

10.pont: A szerződés módosításának kezdeményezése az Utas részéről.

 

Ha az Utas az utazási szerződés egyes elemeinek (név, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kezdeményezi, az Utas köteles a Mérföld Yachting Kft.. módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződés-módosítással egyidejűleg megtéríteni. A felmerülő költség összegét az Utassal megkötött egyedi utazási szerződés tartalmazza. Az utazási szerződés lényeges elemeinek – mint úti cél, időpont, utazók létszámának csökkenése – módosítására az Utas részéről tett kezdeményezést – függetlenül az Utas által használt elnevezéstől – a Mérföld Yachting Kft. az eredeti szerződéstől való elállásnak tekinti. A Mérföld Yachting Kft. az Utas által szándékolt új szerződést csak a jelen Általános Szerződési Feltételek elállásra vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével, és mint új szerződést köti meg.

 

11.pont: Az Utas elállása a szerződéstől.

 

Az Utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat.

 

Ha a Mérföld Yachting Kft. az utazási szerződés lényeges feltételét az Utas hajóra szállásának időpontja  előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, köteles erről az Utast haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben az Utas elállhat a szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. Az Utas a döntéséről köteles a Mérföld Yachting Kft. -t írásban haladéktalanul tájékoztatni.

 

Amennyiben az Utas a változás közlésétől számított 5 (öt) napon belül elállási szándékát nem jelenti be, ezt úgy kell tekinteni, hogy elállási jogával nem kíván élni, a szerződésmódosítást elfogadta. (A változás közlésétől számított határidő számításánál a közlést tartalmazó értesítés kézhezvételének időpontja az irányadó. Amennyiben ez nem állapítható meg, úgy a postai úton feladott küldeményt a feladástól számított 5. (ötödik) napon kézbesítettnek kell tekinteni.)

 

Ha az Utas a Mérföld Yachting Kft. által megtenni kívánt jelentős módosítások miatt áll el a szerződéstől, úgy az alábbi jogok illetik meg:

 

a) az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van,

 

b) ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utas R.-ben biztosított jogaival élhet.

 

Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az utazásszervező köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Egyebekben ez esetben a Felek jogaira és kötelezettségeire a már hivatkozott Kormányrendelet előírásai az irányadóak.

 

a) ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy

 

b) elállhat a szerződéstől, és a Mérföld Yachting Kft. köteles a teljes befizetett díjat visszafizetni.

 

12.pont: Mérföld Yachting Kft. elállása a szerződéstől.

 

A Mérföld Yachting Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 (húsz) nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.

 

Ha a Mérföld Yachting Kft. nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől,

 

a) az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a Mérföld Yachting Kft. -nek lehetősége van, és

b) ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.

 

Az Utast megillető jogokra a már hivatkozott R. vonatkozó előírásai az irányadóak.

 

Amennyiben a Mérföld Yachting Kft. elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt került sor, melyet a szerződéskötés idején nem látott, és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (vis major), a Mérföld Yachting Kft.  a felelősség alól mentesül.

 

13.pont: A Mérföld Yachting Kft. felelősségvállalása.

 

Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért a Mérföld Yachting Kft. felel. Ha a Mérföld Yachting Kft. a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatási díjat (a részvételi díjat) arányosan leszállítani.

 

A Mérföld Yachting Kft. nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

 

Az Utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását a Mérföld Yachting Kft.-vel és a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felel. A Utas a közlés tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát a helyszíni szolgáltatónak átadni, és köteles a Mérföld Yachting Kft.-t haladéktalanul tájékoztatni.

 

A Mérföld Yachting Kft. felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen

 

a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza,

 

b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Mérföld Yachting Kft. ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

 

c) ha elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

 

A b) és c) pont esetében a Mérföld Yachting Kft. köteles segítséget nyújtani az Utasnak, ha nehézségei támadnak.

 

A Mérföld Yachting Kft. a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.

 

A Mérföld Yachting Kft. . kijelenti és az Utas a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával tudomásul veszi, hogy az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége a szolgáltatás díj (a részvételi díj) összegében maximált.

 

14.pont: Vegyes rendelkezések.

 

Amennyiben a Mérföld Yachting Kft. nem tesz eleget az előleg, vagy a részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az Utas az igényének érvényesítése végett a pertárgy értékétől függően a Budai Központi Kerületi Bírósághoz, vagy a Fővárosi Bírósághoz fordulhat.

 

A Mérföld Yachting Kft. a Budapest, Márvány utca 17-es sz. alatti irodájában hétfőtől péntekig 08.00 és 16.30 óra között a (06 1) 2252260 telefonszámon rendelkezésre áll. Az Utasok részére az útra indító információs csomag a folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszámot is tartalmazza.

 

A vagyoni biztosíték terhére a biztosító pénzügyi fedezetet nyújt az utazáskor szükséghelyzetbe került Utasok érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére, valamint az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére.

 

Záradék:

 

Alulírott Utas kijelentem, hogy az ÁSZF 13. pontjára vonatkozóan külön is figyelemfelhívó tájékoztatásban részesültem és ezt követően azt kifejezetten elfogadom.

 

Budapest, ……………………………….

 

……………………………………                                                      ……………………………………

Utas aláírása                                                                           Mérföld Yachting Kft. aláírása

Európai Utazási Biztosító